Içeri girAgza bol
Зарабатывай 100$ за просмотр


Forum
(119 / 138)

Pikirler
(5 / +5)

Agzalar
(103 / +1)

Albomlar
(2 / 9)

Saýt dükany
(12/4)

Saýtda ONLINE: 2 / 1

Aktiwler

Myhmanhana

Dolandyryjylar
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar| Düzgünnama

Akylly hyzmatkär170
AKYLLY HYZMATKÄR Paýhasly hem barjamly kişiniň akylly we işine jür hyzmatkäri bolupdyr. Bir gün baý onuň bilen bir bag-bakjalyga barýar. Dürli baglara, güllere tomaşa edip baryşlaryna, olar ekinçilige ýetýärler. Baý bir hyýary ýolup, ony hyzmatkärine berýär. Ol hem işdämenlik bilen iýmäge başlaýar. Hyzmatkäriniň hyýary şeýle süýjüdip iýşine agzy suwaran hojaýyn ondan hyýary alyp, dadyp görse, ajylygyndan ýaňa agzyňa alar dowamy
awtor: Orazmuhammet | teswirler: 0 | okaldy: 1 | halandy: 0 | 26.09.2019 / 13:50

Parasatly Setirler170
  PARASATLY SETIRLER • Aşa şadyýan hem, aşa gaýgyçyl hem bolma. • Içgysgynç hereketleri etme. • Gödek hem yzgytsyz bolma. • Gaýtalama hem heçjikleme. • Ynjyk hem dänjik bolma. • Işi emelsiz ýerine ýetirme. • Öwünjeňlikden gaça dur. • Soranjaň hem dilenjeň bolma. • Ulumsylygy hem gopbamlygy unut. • Sada işi çylşyrymlaşdyrma. • Bir ýere köp barma. • Öz diýeniňi gögertjek bolma. • Ýadaw adam bilen gūrleşme. • Eden ýagşylygy dowamy
awtor: Orazmuhammet | teswirler: 0 | okaldy: 1 | halandy: 0 | 26.09.2019 / 13:47

Gygyrmak bilen170
[b][i][color=#03939]Gapyl ýatma, adam, tur işiňi gör, Geçdi kerwen, durmaz gygyrmak bilen; Ajal gelip, tutar ýakaňdan bir gün, Tutansoň, aýrylmaz çagyrmak bilen. Azygyň taýýar et, ýagşy çag—bu çag, Ara gorkulydyr, gerekdir ýarag, Tetärik kem, wagt teň, menziliň-ýyrag, Ýetdirmez özüňe zarp urmak bilen. Rast ýol barka, egri ýola gider sen, Neçün beýle özüň asy eder sen, Aga-döne gedem-gedem eder sen, Goýmazla dowamy
awtor: Juyje | teswirler: 1 | okaldy: 4 | halandy: 1 | 26.09.2019 / 12:23

Özge dem bolmaz170
[b][i][color=#454545]Ganymat bil saglyk bilen gezeniň, Dem şu demdir, biliň, özge dem bolmaz; Bikärdir ýaltanyp, ýaman ýöreniň, Bu bir hassalykdyr, asla em bolmaz. Bir niçeler gezer mele don geýip, Örtener nebsiniň oduna köýüp, Magtanarlar ile «sopy men» diýip, Emma weli gözlerinde nem bolmaz. Hergiz köňül bermäň ýalan pirlere, Magtanyp, keramat satsa sizlere, Dilenip gezerler, hordur gözlere, Şeýtanyň şägi dowamy
awtor: Juyje | teswirler: 0 | okaldy: 1 | halandy: 0 | 26.09.2019 / 12:18

Sayt baradaSalam hormatly agzalar Sayt barada teklipleriniz we saytdaky yalnyslyklary shu yere yazyp bilersiniz dowamy
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 4 | halandy: 0 | 26.09.2019 / 12:15

Göreldeli hekaýa170
Göreldeli hekaýa... Günleriň birinde bir dana kazynyň ýanyna iki sany aýal dat salyp gelýär. Olar bir çaganyň üstünde çekeleşip bu meniň çagam diýip uruşýan ekenler. Kazy bulary synlap, jellady çagyryp çagany deň ikä bölüp enelerine bermegi buýurýar, şonda Eneleriň biri ýok beýtmäň balamy bölmäň bolýar maňa bermeseňizem razy ýöne ony bölmäň diÿýär, Eneleriň beýlekisi bolsa kazy jenaplary siz dogry aýdýaňyz bölsek ikimize dowamy
awtor: Orazmuhammet | teswirler: 0 | okaldy: 3 | halandy: 0 | 26.09.2019 / 12:05

Hekaýa170
Bir ýigit ýaşyrak bir gyza öýlenýär. Däbe gõrä oglan dostlaryny öýüne çagyryp myhman etmekçi bolýar. Ol bazardan soýulan goýunyň etini getirip, gelinden bişirip bermegini soraýar. Gelin et bişirip bilmeýänligini aýdanda, ýigidiň muňa gahary gelip, geliniň goş-golamlaryny ýygnap, ony atasynyň öýüne getirýär. Atasyna: gyzyňyz bir eti hem bişirmegi bilmeÿär eken, bişirmegi öwredip goýuň, haçanda öwrenende gelip alyp giderin dowamy
awtor: Orazmuhammet | teswirler: 0 | okaldy: 2 | halandy: 0 | 26.09.2019 / 12:01

Galam we Öçürgiç170
«Galam we Öçürgiç»         (Hekaýa...) Günleriň birinde galam öçürgüje, şeýle diýipdir: — Meni bagyşla öçürgiç. — Näme üçin? — diýip, haýran bolup sorapdyr öçürgiç. — hiç hili aýyp iş etmediň-ä! — Sebäbi men diýip, bada-bat şikeslenýäň, Hemişe meniň eden ýalňyşlyklarymy öçürýäň. Her gezek olary öçüre duryp, özüňiň mälim bir bölegiňi ýogadýaň, şu gidişde gün-günden kiçelip barýaň. — Şeýle welin, emma wezipäm şol, şu wez dowamy
awtor: Orazmuhammet | teswirler: 0 | okaldy: 1 | halandy: 0 | 26.09.2019 / 11:45

Ner gezgin170
[color=#039b80][b][i]Köňlüm, saňa nesihat,gezseň serbeser gezgin, Tany dosty-duşmanyň,öýňe bahabar gezgin, Ganym bilen garjaşsaň,daýym muştiper gezgin. Gezseň dünýä ýüzünde,dowam täze-ter gezgin, Kyrk ýyl maýa gezinçäň,bütin bir ýyl ner gezgin. Iki adam uruşsa,öter ýaly ýol berme, Birisine gep berip,ol birine al berme, Owwal adamdan gaçma,gaçsaň asla el berme, «Jan aga, özüň bil» – diýp,her näkese ýalbarma, K dowamy
awtor: Juyje | teswirler: 3 | okaldy: 5 | halandy: 4 | 26.09.2019 / 10:37

Başda bellidir170
[b][i][color=#a476af]Boljak ýigit ýaşlykdan, Ol owwal başda bellidir; Ula-kiçä özün aldyr, Deň bilen duşda bellidir. Birewe ýoldaş bolanda, Gatnaşyp, gardaş bolanda, Ýagşy-ýaman iş bolanda, Çyn dost geňeşde bellidir. Bir niçe adam çen bilen, Çeni gatadyr çyn bilen, At tanatdyrmaz syn bilen, Ýüwrük ýaryşda bellidir. Köp goşun başlan serdarlar, Mert kişiler gider barlar, Namart gury öýde gürlär, Batyr s dowamy
awtor: Juyje | teswirler: 3 | okaldy: 3 | halandy: 2 | 25.09.2019 / 20:42

yone islamok galmak sensixGulen pursat guller achan, gam-gussanyng nepi gulum Keshbin kalbda, surat elde, meni ayap saklan gulum Yalnysh belki soymek guli,bashga kimsa berlen sozli Gul arasy tiken kibi,girmek islarmi bu yanan kalply Yone islanok galmak yeke, sensiz men onsuzam yalnyz Ajap gunler tertip tertip, sensiz emma yanmaz yyldyz Unji kalbda ynan umyt, meni terk etmegin hergiz Neylarin men bilmen indi, senin keshbin gorman gitmek Asmanda per dowamy
awtor: Alixan | teswirler: 3 | okaldy: 10 | halandy: 2 | 25.09.2019 / 19:03

Söýgiden ýañaSadaja oglandym başy sallangy Murtjagaz goýberdim söýgüden ýaña. Maña duwşan üç dört kişä bellengi Sakaljygam ösdürdüm söýgüden ýaña. Görmändim etmändi bolgusuz käri Hiç maña tapdyrmaz söýgünüñ täri, Bir söýşegiñ bolup bäşinji äri Ýedi ýyl basdyrdym söýgüden ýaña. Barmyka? söýgünüñ hakyky pägi "Ýokdur" diýýän etdi men ýeke tägi. Mal gara,Maşyny,ähli emlägi, Syrtyma gysdyrdym söýgüden ýaña. Eger gezip ýörseñ dũnýäde di dowamy
awtor: Asuda_durmush | teswirler: 2 | okaldy: 9 | halandy: 4 | 25.09.2019 / 18:13

Salam agzalarsalam hormatly agzalar gic yagsy men taze agza dowamy
awtor: Gulkahkah | teswirler: 1 | okaldy: 13 | halandy: 2 | 25.09.2019 / 18:12

5 dogan170
Ak bugdaýyñ watanyna öwrüldiñ Türkmeniñ başyny sende görildiň Arkadagym ýaly gerçek dogurdyñ Köne turkmen ilim sende Ahalym Dynç alyşyñ merkezi sen Awaza Mollagara palçyk baýdyr melheme Nebite baý, balyk doly Hazara Misli bal akan deý ili Balkanym Myhman bolup barsañ garşylar seni Lezzet hormat bilen alar seriñi Gutluk bina, hem 360 pirli Zyýaratly yeri kandir Daşoguz Baş welaýatynyñ Lebapdyr biri Zähmetsöýer myhmans dowamy
awtor: Nowcha | teswirler: 1 | okaldy: 8 | halandy: 4 | 25.09.2019 / 18:11

Dünýäniň170
Eý köňül, söýme gülün, hary köpdür dünýäniň, Mal bilen aldar seni, aýýary köpdür dünýäniň, Perdeýi diniň ýakar, zengary köpdür dünýäniň, Söhbetinde bolmagyl, hummary köpdür dünýäniň, Kyl hezar, elbetde, sen, murdary köpdür dünýäniň. Surat eýläp tä ezel, berdi saňa akly bejan, Rahat istäp köhüňni, gaflatda goýma bir zaman, Tä ajal ýeten güni, basgaý garaňky bir duman, Ýüz ukybet birle gelgeý, hem ýene dowamy
awtor: Orazmuhammet | teswirler: 1 | okaldy: 7 | halandy: 2 | 25.09.2019 / 18:10

Adam Ömri nadip gecyarÖmrüňizi nähili geçirýändigiňizi pikir edip gördüňizmi ? Ömrüňizi nähili geçirýändigiňizi pikir edip gördüňizmi ? Bu soragyň jogabyna görä, umuman alanyňda garramaklyk üçin aralykda näçe wagtymyzyň bardygyny pikirlenersiňiz.Ynsan ogly durmuşda näçe ýol ýöreýär, nääçe näçe gep gepleýär, näähili ýatýar, nääçe ýylllap işleýär ? Bilim adamlary aslynda diňe 5 ýyl ýaşaýanamyzy aýtýar (goçme manyda). serediň ortaça ynsanyň ýaş dowamy
awtor: admin | teswirler: 3 | okaldy: 10 | halandy: 2 | 25.09.2019 / 18:10

SalamSalam hormatly agzalar bu gun saytymyz yenede oz ishine baslady. dowamy
awtor: admin | teswirler: 5 | okaldy: 18 | halandy: 5 | 25.09.2019 / 18:08

Täzeje TäzelikSalam hormatly agzalar Saytymyz Yandex daýynyñ gozleg gullugyna goshuldy.indi saytymyza dashary yurtly turkmenlerem girip bilerler. dowamy
awtor: admin | teswirler: 2 | okaldy: 11 | halandy: 3 | 25.09.2019 / 18:08

TanyshlykSalam gyzlar hany kimbar barde dowamy
awtor: Meylis | teswirler: 0 | okaldy: 15 | halandy: 0 | 24.09.2019 / 02:14
<< 1 ... 4 5 6

wWw.Soyguli.Ru 2018-2019ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© By Kakabaýew Atamyrat
Statok.netiOAV.Ru - Топ рейтинг сайтов My First Site — информационный ресурс для начинающих веб-мастеров