Içeri girAgza bol
Зарабатывай 100$ за просмотр


Forum
(119 / 138)

Pikirler
(3 / +3)

Agzalar
(103 / +1)

Albomlar
(2 / 9)

Saýt dükany
(12/4)

Saýtda ONLINE: 2 / 1

Aktiwler

Myhmanhana

Dolandyryjylar
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar| Düzgünnama

Dosta naçe serpaý etsen az yaly Halypany yatlapSalam hormatly soyguli ru saytynyn agzalary!Ynha bu gun turkmenin milli taryhymyzda asylly yz goyan sahsyyetlermizin biri Gurbannazar Ezizowyn dunyeden oten guni!!!! Gelin biz hem soyguli ru saytymyzda Gurbannazar halypany yatlalyn onun sygyrlarny paylassak ozimizce bir kicijigem bolsa syladygymyz bolar oydup pikirlenyan....Eger dogry hasaplasanyz su movzuga gelip tesvirlerde halypamyzyn sygyrlarny paylasmagynyzy hayst ed dowamy
awtor: Guljan | teswirler: 6 | okaldy: 6 | halandy: 3 | 30.09.2019 / 13:45

Enäniň nalyşy170
ENÄNIÑ NALYŞY Gördüm men, ýitirip ýalñyz çynaryn, Bir özi somalyp galyşyn enäñ. Paralap ýedi gat topragyñ bagryn, Asmany titredip aglaşyn enäñ. Ajy ölüm alyp gitdi balasyn, Hazan urdy ömrüniñ gül-lälesin. Duman gaplap Keseýabyñ ýaýlasyn, Nä günlere saldy çal başyn enäñ. Eý, tebigat, howplusyñ sen, hatarsyñ, Şum awçy sen, ýoly saklap ýatarsyñ. Aýyt, etden ýürek neneñ götersin Dagy tisgindiren nalyşyn enäñ. dowamy
awtor: Orazmuhammet | teswirler: 1 | okaldy: 4 | halandy: 1 | 30.09.2019 / 11:05

Ayname170
Men sana hayrana ezizim soz yok sana bagtdan sowwot sana ezizim ynanaya omurluk soyorun men oluncham soyorun men gelsene yarym gelaya Aynama Aynama duzoyun aydym sana Aynama Aynama ezizim gelai yana Aynama Aynama sensin mendaki jan Aynama Aynama soyorun soz beryan sana tayyndyr ay senin gul kesh bin bar sebin soygulum sen menin ezizim sen yok hich denin yekejam soyonum men gel sene yekejam gelaiya Aynama aynama duze dowamy
awtor: Dalishka | teswirler: 0 | okaldy: 2 | halandy: 0 | 30.09.2019 / 09:45

MEN SAÑA ŚEÝLEBIR ÖVRENŠIPDIRIN170
[img]http://dostluk.ru/files/pikirler/Screenshot_2019-09-19-22-20-30-1.png[/img] Men sana śeyle bir övrenśipdirin, Aýlarda gunleriñ dogśy ýaly. Men sana seýle bir ovrensipdirin, Gijede ýyldyzlan yansy yaly. Kicijek kalbyma girip ogry deý, Ýylgyrys bilen talan salýan dunyame. Bu neneñ ahvalat,bu neneñ hyýal?! Aýdyp ber sen menden govy bilýäñ-ä. Men sana seýle bir ovrenŝipdirin Bilýan señ dunýande ùýtgeśiklik bar. Men sa dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 1 | okaldy: 3 | halandy: 2 | 30.09.2019 / 06:55

SOYGI OLCEGI ANDROIDTURKMEN GAME APP DEVELOPMENT STUDIO TARAPYNDAN DOREDILEN YOKENEYJE YONE GYZYKLY PROGRAMMA ANDROID TELEFONLAR UCIN https://play.google.com/store/ ... olceg dowamy
awtor: Sloth | teswirler: 0 | okaldy: 6 | halandy: 0 | 29.09.2019 / 22:08

Inniden +500 ball, +10 manat Bonus bermelimi?!Salam Hormatly Soyguli.Ru agzalary! Saýt dükanyndan islendik zady satyn alma üçin bize diňe ball we manat gerek, şony bir ulanyjylar 3-4 gün yzyly yzyna saýta girse +500 ball +10 manat berilýän etsek nähili bolar?! Meň pikirimçe örän gowy bolara, hemme dükan zatlary mugt diýen ýaly bolýar dostlar. Edil biz şu mümkinçiligi dörederis, elbetde sizden ýekeje talap ediljek zat saýtyň banner reklamalaryna gününň dowamynda 50-60 dowamy
awtor: Akmyradoff | teswirler: 1 | okaldy: 9 | halandy: 2 | 29.09.2019 / 13:30

Manat we Ballar Size Garaşýar!!!Salam Hormatly Soyguli.Ru agzalary! Saýtda manat we ball gazanmagyň täze usuly döredildi! Ýagny siz saýtymyzdaky banner reklamalara günüň dowamynda 50-60 gezek girip çykýaňyz! Soň agşam sagat 11:00-da hasabyňyzy doldurmak barada Akmyradoff profile habar ugratýaňyz we näçe gezek basanyňyzy ýayp ugratýaňyz, soň admin siziň näçe gezek banner reklamalara basanyňyzy barlaýarlar we siziň basan reklamalarňyza görä siz hak töleni dowamy
awtor: Akmyradoff | teswirler: 3 | okaldy: 14 | halandy: 4 | 29.09.2019 / 11:34

Ýetim oglanyñ oýlanmasyIr säher oýandym. Ýerbe-ýer bar zat. Göýä meñ gözlerim $atlykdan doly. Asmana garadym $eýle päkize, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. Ýuwundym, ardyndym, garbandym biraz, howlukman ugradym dükana sary. Mähirli görü$dim adamlar bilen, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. Gezelenje çykdym gözel o:bama, synladym durmu$y, ýodany-ýoly. Durmu$ gyzgalañda, ýol $üweleñde, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. ...öýlendim, jaý gurdum, dowamy
awtor: Perhatsabirovv | teswirler: 1 | okaldy: 3 | halandy: 1 | 29.09.2019 / 00:42

NAKYLLAR...SALAM hormatly söýgüli ru saýtymyzyñ gadyrly agzalary!!Men şu movzugy Nakyllarmyzy ýatlap geçmek ve bizin adymyzyn baş harpyndan gelyanini tapmak ucin aşdym. Mysal ucin şeyle ynha meñ adym Güljan : Hany onda başladyk : 1)Gabahat samyr derisi bolsa-da ,hiç kim arkasyna bakmaz. 2)Gacanda bir aman ber. 3)Gacany kowmazlar,ýykylany urmazlar. 4)Gadaganda gymmat artar. 5)Gadyr gaýyn bilen giyevde. 6)Gadyr gijesinde doglan gady dowamy
awtor: Guljan | teswirler: 7 | okaldy: 5 | halandy: 3 | 29.09.2019 / 00:31

Gözlerimden gussalarmy tämizle, Tämizle ýüregmiň hapalaryny170
Nazar Hanmedow / *** Gözlerimden gussalarmy tämizle, Tämizle ýüregmiň hapalaryny. Çykyp bu içýakgyç dertli kärizden, Açaly bagtlylyk gapylaryny. Gözleň çuňlugyna çümüpdim ozal, Ýüzüpdim umman deý mähriň içinde. Bu gün ýüzgüjimi gyrdyň bütinleý, Emaý bilen ýüregiňe geçemde. Sary meňziň üýtgäpdir-le düýpgöter, Bäş aý aýralygmyz boldumy sebäp? Nätsem gözüňdäki sowuklyk öçer? Nätsem doňan kalbyň buzlary erär? Ýüregňi ered dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 1 | okaldy: 5 | halandy: 2 | 28.09.2019 / 22:21

Siz ÜçinSalam hormatly agzalar siz üçin ýene de bir garaşylmadyk täzelik.Saýtymyzyň ANDROID programmasy taýýar bolda Shu salgydan ýükläp bilersiňiz Soyguli.Ru.apk dowamy
awtor: admin | teswirler: 3 | okaldy: 14 | halandy: 2 | 28.09.2019 / 15:30

Gyzykly faktlar170
Towugun in kop howada ucan wagty 13-sekundyr. Kebelekler ayaklary bilen tagam alyarlar. Bir galam bilen 50.000 sany soz yazyp bolyar. Koka kolanyn asyl renki yasyldyr. Pil bokmani basarmyan yeke tak haywandyr. Adam yylda ortaca 5 million gezek dem alyar. Dunyade in meshur ad Muhammetdir... dowamy
awtor: Merjenjanym | teswirler: 0 | okaldy: 3 | halandy: 0 | 28.09.2019 / 15:16

Yekeje ayby bar diydilerHowwa,bu gun abadan dayzañ gyzy merjene gonsy obadan gudacylyga geldiler. Myhmany gowy garsy aldyk,habarynam aldyk. Tanamayan yerimiz,tanamayan adamlarmyz bolanson sorap-idäp goreris diyip myhmany bellibir jogap berman ugratdyk. gyzymdan sorasam-tanamok,name etseñ goysañ sonada razydyryn diydi. seylelik bn birnace wagtdan son ayal doganym bile bu gudalyñ ugryna cykdym. bardyk gonsy oba,sorap-idesek-" gül yaly masgala. eje dowamy
awtor: Perhatsabirovv | teswirler: 1 | okaldy: 3 | halandy: 0 | 28.09.2019 / 15:15

Soygulim ucin170
Gozlerine bakyp atyrsam dany Soyga WEPA berjek yokdur men yaly Her gun irden turda yatla allany Yazyan yene gosgy SOYGULIM ucin!:roza2: dowamy
awtor: Merjenjanym | teswirler: 8 | okaldy: 5 | halandy: 3 | 28.09.2019 / 15:01

yylgyrmak omurden170
hoja nasretdinin ayaly hoja nasretdine: -sen seyle bir betnysan eger cagamyz sana menzayse isin gaytdy.diyipdir. hoja nasretdin: -cagamyz mana menzemese asyl sen isin gaytdy diyipdir. Bir gun pil olupdir.hemme haywan garynja oldurdi diyyar.Tokayyn sasy yolbars diyyar:garynja sen name ucin pili oldurdin diyyar?garynja bolsa ayagyma kan colasdy diyyar. dowamy
awtor: Merjenjanym | teswirler: 1 | okaldy: 8 | halandy: 2 | 28.09.2019 / 14:52

Kimler gojaldykça ulalyp barýar..170
[b][i][color=#039b80]Kimler gojaldykça ulalyp barýar, Kimler gojaldykça kiçelip barýar. Her kimiň agramy göwrä görä däl, Kimdigine görä ölçelip barýar. Şeýdip bu dünýäden geçilip barýar. Seçilişip barýar hak bilen nähak... Nähagy ret edip, beýlekileriň Her bir ädiminden öwrenýän sapak. Olar meniň üçin ak saçly mekdep. Şolaň aklygyndan nur alýar günüm. Mahal-mahal egnim pes ýaly weli, Şolaň birin görsem, beý dowamy
awtor: Juyje | teswirler: 1 | okaldy: 3 | halandy: 0 | 27.09.2019 / 23:21

Ölüm ýüpi yrgyldap dur üstünde..170
Ölüm ýüpi yrgyldap dur üstünde, Astynda-da jygyllap dur eşafot. Emma sen şonda-da gozganman bilýäň. Dagdanmydyň, Daşdanmydyň, Adamzat? Saňa hat ýazypdyr eziz bir adam. Üç oýnam yssy söz. Başga hiç zat ýok, Emma sen şonda-da gozganyberýäň. Güldenmidiň, Süýtdenmidiň, Adamzat? Kerim Gurbannepesow dowamy
awtor: Juyje | teswirler: 0 | okaldy: 3 | halandy: 0 | 27.09.2019 / 19:33

Älemi gördüm men göreçlerinde170
Indi asla meni güýmemez günler, Indi asla meni eglemez wagt. Iňňe deý kalbyma, Çigit deý göwne Sen girdiň bagtymyň buşlugy bolup. Saçlary ýaz darap, Näz darap göwni, Berdi aklygymy gojaman daglar. Gyssaň, gysymyňa sygmajak ömri Bir gözel başbütin kalbyna baglap, Tutuş barlygyma öwüşgin çaýdy. Pikirlerim — serhoş, tükendi derdim. Bulutsyz asmanda süýtmeňiz Aý deý Meniň hyýalymy asmana gerdi. Meni öz ýanyna äkitdi Aýym, Ä dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 0 | okaldy: 3 | halandy: 0 | 27.09.2019 / 18:12

Soyermin sonda?170
Ykbal yollaryny gecsem sen bilen Soysem gozum sozum janym dem bile Men yuregime dusunyarka hemmeler ,,SOYYAN''diysem senem soyermin sonda. Asygyn yuregi bolyandyr nazik Men sen gownuni tapmaly nadip Belent umyt ynam guyc bilen adip ,,SOYYAN'' diysem senem soyermin sonda!!! dowamy
awtor: Merjenjanym | teswirler: 0 | okaldy: 2 | halandy: 0 | 27.09.2019 / 18:06

Bagysla170
Sorag bilen bakan wagtym yuzune Gahar-gazap dolan bolsa gozune Yurekden syzdyryp aydan sozune yersiz yere gulen bolsam Bagysla!!! dowamy
awtor: Merjenjanym | teswirler: 0 | okaldy: 3 | halandy: 0 | 27.09.2019 / 17:41
<< 1 2 3 4 5 6 >>

wWw.Soyguli.Ru 2018-2019ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© By Kakabaýew Atamyrat
Statok.netiOAV.Ru - Топ рейтинг сайтов My First Site — информационный ресурс для начинающих веб-мастеров