Içeri girAgza bol
Зарабатывай 100$ за просмотр


Forum
(119 / 138)

Pikirler
(5 / +5)

Agzalar
(103 / +1)

Albomlar
(2 / 9)

Saýt dükany
(12/4)

Saýtda ONLINE: 1 / 1

Aktiwler

Myhmanhana

Dolandyryjylar
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar| Düzgünnama

Oýlanma170
Ýerime geçip ýatýanym hem şoldy welin, daşarda eşdilýan ýagşyň sesi meni özine çekdi.Ýerimden turyp äpişgani açyp daşaryny synladym, ýagýan ýagşyň şabyrdysy meni ,haýalymdaky ýigdiň ýanyna akitdi....  Men ony yuwaşjadan oýaryp, - Janym:—diýdim ol zahrasi ýarylan ýaly bolyp, - waý perişdejigim eýgilikmi, sagada seret ,gije ýarym ahyry,nadip öýden ruhsat aldyň,sen aldap öýden gaýtmaly gyza dal, agaň bilse saňa zeper ýetaým dowamy
awtor: Nowcha | teswirler: 0 | okaldy: 4 | halandy: 0 | 08.10.2019 / 00:18

Köyen söygi.(bola waka 2- nji bölumi) Awtory:Nowça170
Geldi bilen arama sowuklyk düşdi, men oña ýüz bermedim, naçe yüz beresim gelýär ýöne Joramyñ hatyrasy uçün olaryñ arasynda biten tiken ýaly bolyp ýörmayin diyip ayrylmaly boldym Indi şu Gülşeniñ sözi hem maña yaranokdy Aradan ep esli wagt geçenden soñ Geldiniñ ejesi syrkow bolansoñ ony tizden tiz öyermeli boldylar Şeydip Geldi Gülşeni alamaly boldy. Gülşen Geldi diýip ölüp ýatyrdy Bular toy bilen başagay döwri Geldi ja dowamy
awtor: Nowcha | teswirler: 0 | okaldy: 4 | halandy: 1 | 08.10.2019 / 00:12

Hakyky dost (Guljan agzan temasyna jogap)Biz duşmançylygy halamyzok, dostlugy gowy görýäs. Duşmanymyzyň bolmanyny dostumyzyň bolanyny, onda-da köp bolanyny isleýäs. Gurbannazaram "Ýeke bir çyn dostuň bitiren işi / Müňde bir ýoldaşyň golundan gelmez" diýýär. Muny hemmämizem bilýäs, emma, şonda-da çyn dostumyz ýok ýa-da isleýşimizden juda az. Näme üçin beýlekä? Bir döwürler 1976-80-nji ýyllar Tokar bilen şeýle dost bolupdym. Iýeinim aýra gitmändi. Hatda bazardan d dowamy
awtor: Meylis | teswirler: 6 | okaldy: 13 | halandy: 5 | 07.10.2019 / 08:39

Bashga planetadakylar170
Salam hormatly okyjylar. Oziniz bilyansinuz bashga planetalylan hakykatdanda bardygyny olar adam bedeninden has cylshyrymly gurlushdyr esasy bellemeli zat olarda tapylmayan emma adamlaryn esasy ustunligi bolan yashayan yerine uygunlashmak hasiyeti olarda yokdur. Muna subutnama hokmunde 1858 nji yylda Germaniya gacan arsh gamisinden tapylan bashga planetalylaryn bedenleri yer yuzunde 2 sag dan kop wagta cydaman oz ozunden dowamy
awtor: Alixan | teswirler: 6 | okaldy: 18 | halandy: 2 | 06.10.2019 / 21:11

A bu meniň ejem dälmi.170
Mährijemal orta mekdebi gutaryp oba içinde tikinçilik karhanasynda az kem işläp, şäherdäki däýzany ýaramany üçin oňa kömekleşer ýaly işinden çykyp daýzalaryna gaýtdy Daýzasy gurplyja ýaşaýardy, onyň öýüniň içinde bar zat gurnalandy. Daýzasynyň ýekeje ogly bardy Yslam diýip, ol daşary ýurtda dil ugrynda okaýardy Mährijemal kiçi wagty hem daýzalarynda köp bolyp, mydama daýzasyna kömekleşip gelýärdi Mährijemal şäherde ýa dowamy
awtor: Nowcha | teswirler: 1 | okaldy: 8 | halandy: 3 | 03.10.2019 / 15:33

Tap meni heniz ýitmänkäm170
ÝÜREGIŇDE MEN! Ýalňyzlyk gujaklap pugta, bagtdan pytrabereninde, oň söýgüsi güýçli gelip, synam titräbereninde, Meni tap! Hiç goýberme onsoň elim, gyşda ellik alynmaýyn. Tap meni heniz ýitmänkäm, ýitjek bolup urunmaýyn. Garratmasyn aýry ykbal, Nazarlarmyz kütelmesin, Meni tap Gün çoýup durka, Asmanda Aý utanmasyn. Bagtymyzyň birligine “Şaýat bolsun”- diýseň köpler, dyngy bilmän urup duran, ýüregiňde men, Tap sen! Og dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 4 | okaldy: 9 | halandy: 4 | 03.10.2019 / 09:18

Hoşniýetlime (oýlanma)170
Janym, sen rahat ýatyrsyň, men seniň  ýuziňe seredip duryn,  bu ýigdiň Allajan hemme ýerde saglygyn gorap, etjek işlerine ýol gorkez, aýagyn basmasyz kire basmagyna ýol berme ,erbet niýetlerden gora ýamana duçar etme diýip dileg edýan Seniň bu guler ýuziň solmasyn hoşniýetlim Men seni söýýän şeýle bir söýýan bu sözi beýik daglara çykyp gaty ses bilen gygyrasym gelýar — Hoşniýetlim, men seni söýdümääää Bu sözleriň daglara dowamy
awtor: Nowcha | teswirler: 0 | okaldy: 2 | halandy: 1 | 02.10.2019 / 18:59

Men saña ýùregimi açasym gelýár170
Men sana yuregimi acasym gelyar, Yone nameucindir aydyp bilemok. Añmadynmy gozlerime seredip, Añan bolsan sen name ucin gelenok?! Men saña yuregimi acasym gelyar, Ayly gije bu asmanyn astynda. Senem edil basga dunyali yaly, Gezip yorsun ozge pikir astynda. Yeri bolya ylalasyan sen bilen, Razy oz bijamden jykjak bagtyma. Meninki yañlyzlyk seninki name?! Senem seret oz geljekki bagtyna. Utanjanlyk dilim baglany ucin, Ot dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 1 | okaldy: 4 | halandy: 1 | 02.10.2019 / 18:47

Syh Serap rovayaty170
Aydyslarna gora Ûrgenjin gullap osen zamanynda dini ylmyn anry cagine aralasyp,pirlik derejesine yeten $yh $erep Úrgencde $eyhlik edip pir ornunda oturan eken. Cingiz hanyn ordasynyn turkmen yurduna eden cozuslary hem Urgenji duybi teykary bilen yok edipdir.Ylymly,sowatly adamlara bolsa yowuz darasypdyrlar.$onun ucin her kim yagydan aman galmak ucin oz basyny ozi caramaly bolupdyr.Rowayata gora $yh $erep pir yagdan gutulm dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 0 | okaldy: 2 | halandy: 0 | 02.10.2019 / 04:04

Azajyk gulin170
Ependi ovrenje dellege basyny syrdyrypdyr.Dellek her gezek paki yoredende kellanin hamyny kesipdir ve gan cykan yerine pagta yelmeyarmis.Ahyrynda Ependi cydap bilman turup gitmekci bolupdyr. Onda dellek kellanizin yarsy syrylman galdy diyipdir Ependi sen yarsyna pagta ekdin galan yarsyna basga zat ekjek diyipdir. Dostjan oylendinmi ya henizem esiklerini ozun yuvyanmy? Iki soragyn jogabam hovva. Bir gun Ependinin yanyna dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 0 | okaldy: 6 | halandy: 3 | 02.10.2019 / 03:47

Oladuski,bilinjiki suyjilik170
Oladuşki Gerekli zatlar Gatyk 250gr Yumurtga 1sany Pusek 3 nahar cemce Un 100gr Soda hamyr 1 loska Islege gora azajyk duz Drož 1loşka Vanilnyý sahyr 2 sany Maslo yag bolya gunebakar Pusegi yumurtga bilen mazaly garmaly sonra ustune gatygy,hamyr sodasyny,drozi,duz,vanil sahyry gosup yene mazaly mikserde garmaly son uny az azdan guyup bulamak gornusde hamyr etmeli tayyn hamyry 10-15 minit goymaly ona cenli skavrotkany gy dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 0 | okaldy: 6 | halandy: 1 | 02.10.2019 / 03:42

Bulka ici kremli.170
Hamyry ucin gerek zatlar 3yumurtga 50gr drož 75gr pusek 1/2stkan moloko suyt 100gr silivicni maslo 3/4stkan un Ilki bn yyly suytde pusegi drozy garmaly sonra bir gapda yumurtgany ve mesgani yagny slivicni maslony garmaly sonra bulary yokarky suytli garynda gosup ustune uny guyup hamyr etmeli.Hamyr alar yaly ony 1sag yyly yerde basyryp goymaly Kremi ucin 1stakan suyt 2,5 nahar cemce un 1 yumurtga 50gr mesge 1 stakan pus dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 0 | okaldy: 2 | halandy: 0 | 02.10.2019 / 03:37

Menin ykbalyma menzes yapraklar170
Güýz geldi,baglarda ýaprak saralyp, Tänip ýere düşjekleri ikuçsyz. Olar gamlanmaýar kalby daralyp, Hiç kimden kinesiz,hiç kimden öçsüz. Gaýta ýardam berip ýaprak ýapraga, Bir birni sypaýar öwsen şemala, Yzly-yzna gaýyp düşýär topraga’ Uçýanlarna begenýän deý hamala. Towlanyp-towlanyp olar howada, Tans edýän deý,güýz şemalnyň sazyna. Ýere gaýyp düşüp,ýene şo bada Towusýarlar,uçjak bolup yzyna. Towlanýarlar,h dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 1 | okaldy: 3 | halandy: 1 | 02.10.2019 / 03:24

Daş we maýyplaryň arabasyÝaş hem başarjaň dolandyryjy täze alnan «Ýaguar» kysymly awtoulagyny obanyň içi bilen ýokary tizlikde sürüp barýardy. Maşynyna duýdansyzlykda degen daş ony ulagynyň tizligini peseltmäge mejbur etdi. Haýal etmän daşyň zyňlan ýerine ýöneldi. Maşyndan düşüp, daşy zyňan kiçijik çaganyň üstüne dazzarylyp gygyryp başlady: ― Näme üçin beýtdiň? Kim sen beýder ýaly?! ― Çagadan jogap bolmansoň, hasam gaharlandy: ― Bu ulagyň nähil dowamy
awtor: Yuska | teswirler: 1 | okaldy: 6 | halandy: 2 | 01.10.2019 / 23:42

ENE SÖÝGI HAKDAEne söýgi hakda ýazýaryn goşgy, Dowam etdirýärin yzyny goýman, Şaglap akýar setirlerim sil kimin, Şygyr ýazýan gözel yşkyňdan doýman. Ilki duşuşyklaň beren lezzeti, Hakynda ýazýaryn gidenok serden, Käte howlymyzda gezmelän bolup, Gyýa bakyp seni gözleýişim irden. Söýginiň jadyly oýunlaryny, Ak kagyza geçirýärin aňymdan, Näçe ünsim sowjak bolamda senden, Gitmeýärsiň gözlerimiň öňünden. Bu ne beýle bolýar, bilemok asyl, dowamy
awtor: zver1 | teswirler: 0 | okaldy: 1 | halandy: 0 | 01.10.2019 / 11:53

Geliň biraz gülüşeliňBiri güjügüni satýar. Alyjy soraýar: – Sagdyn güjükmi? – Sagdyn. – Akyllymy? – Akylly. – Eýesine wepalymy? – Öte wepaly, men muny bäşinji gezek satýan. *** – Kaka, oglanlaryň hemmesi maňa çmo diýýär. – Oglum, nädip senden çmo bolsun. Ine, seret, kastýumyňy jalbaryňa dykypsyň, jalbaryňy jorabyňa dykypsyň. Jorap bilenem sandali geýipsiň. Owadanlaý sen…. *** Är-aýal maşynda sögüşüp barýalar. Köçäniň gyrasyna doňuz dowamy
awtor: Yuska | teswirler: 0 | okaldy: 6 | halandy: 0 | 01.10.2019 / 09:06

HALASGARLIKHalasgärlik. Taryhymyz bileý diýip, Enem, atam hem-de özüm. Gezelenje gitdik bir gün. Diňläň meniň aýtjak sözüm. Könürgenjiň binalarna, Aýlandyk biz ýekän-ýekän. Diňläp görsek olar hakda, Gyzyklyja rowaýat kän. Owadandy nagyşlary, Gümmezleri, binalarnyň. Nije ýyllyk zähmeti ol, Ussat ussa hünärmendiň. Gitdik şundan Könürgenji, Bir çetinden synlap ýagşy. Haýran etdi ussalaryň, Çekip giden ajap nagşy. Ýöne bu däl meň gü dowamy
awtor: Dowran | teswirler: 0 | okaldy: 3 | halandy: 0 | 30.09.2019 / 22:06

"Şeyle şahandaz iller bizde bar"ŞEÝLE ŞAHANDAZ ILLER BIZDE BAR! ■ Aýsapar Emelowanyň döredijiligi hakda / makaladan bölek Şygryýet her bir ynsany tolgundyrýar: giň sähralardaky çopan-çoluklar, gök meýdanlardaky daýhanlar, zawod-fabriklerdäki işçiler, deňiz-derýalardaky balykçylar, harbylar, söwdagärler, ylym-bilim işgärleri, okuwçylar, talyplar… Garaz, bu gaýnap-joşýan umman kibi durmuşyň kenarynda galan ynsan ýok. Şeýle joşgunly döwürlerde he dowamy
awtor: Dowran | teswirler: 7 | okaldy: 9 | halandy: 3 | 30.09.2019 / 22:04

Söm-sömüň170
SÖM-SÖMÜÑ Onda-munda işleýärin diýse-de, Ýokdur asyl belli käri söm-sömüñ. Täze işe başlaýaryn diýse-de, Ýalandyr sözüniñ bary söm-sömüñ. Işlemeli bolsa gaçar zyp berip, Hikir-hikir güler otyr lepberip, Ara bozar, her kime bir gep berip, Bolmaz belli dosty-ýary söm-sömüñ. Bar zada eýedir bolsady ekip, Ketje gürrüñ tapar içiñi ýakyp, Aýalynyñ gazanjyna göz dikip, Kölge söýüp ýatmak käri söm-sömüñ. Garry en dowamy
awtor: Orazmuhammet | teswirler: 2 | okaldy: 5 | halandy: 1 | 30.09.2019 / 20:28

Sakla meni ayanda dal yuregin has cuñ yerinde170
Sakla meni,ayanda dal,<br />\nYuregin has cun yerinde.<br />\nYapma govnun gapysyny,<br />\nG&ugrave;man gopmasyn seri&ntilde;de.<br />\nSen bilyan-a ,men yasara,<br />\nHas amatly mesgen so yer,<br />\nYat ulkeler sovuk bolyar,<br />\nSu hakynda oylanyp gor!<br />\n<br />\n<br />\nHabaryn bar ahyr menin,<br />\nSovukda gysynyanymdan.<br />\nGys geldigi gussalaryn,<br />\nEgnimden asylyanyndan,<br />\nSon ucinem kalbyny y dowamy
awtor: Durdyeva | teswirler: 1 | okaldy: 5 | halandy: 2 | 30.09.2019 / 13:49
<< 1 2 3 4 ... 6 >>

wWw.Soyguli.Ru 2018-2019ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© By Kakabaýew Atamyrat
Statok.netiOAV.Ru - Топ рейтинг сайтов My First Site — информационный ресурс для начинающих веб-мастеров