Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Mesele bu ýapyk çözgütdir.......
MegaTime.uz - siz kutgan portal!!!
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde
Saýdymyz Liderleri»Lider bolmak


Forum
(465 / 1272)

Kitaphana
(12)

Agzalar
(220)

Albomlar
(16 / 169)

Saýt dükany
(12/4)

Saýtda
1 / 0

Aktiwler

Ýüklemler
(0)

Dolandyryjylar
Soňky paýlaşylan suratlar
Saýtymyzyň göreldeli agzalary!
Arslanalayew [off]
Meniň Her işde bir haýyr bardyr atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold
prensesa [off]
Meniň ynan Parahadym atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasap, halanylan
Merjenjanym [off]
Meniň sana en cok ben yakisdim atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasap,
Arslanalayew [off]
Meniň Uzak ýaşamagyň syry atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasa
» VIP Mowzuklar
- ynan Parahadym
- Her işde bir haýyr bardyr
- sana en cok ben yakisdim
- Uzak ýaşamagyň syry
* Туркменские песни
* Андроид Проограммы
* Минусы
* Туркменские клипы
* Приколы
Mowzuklar| Düzgünnama
Meýhanaçy, Arslanalayew tarapyndan, 04.03.2020 / 16:23 paýlaşyldy!
170
Meýhanaçy Doldur meýhanaça doldur aý bakaly doldur meýhançy öläp içjek ýakamy doldur meýhançy bu bäş günlik ýalançy  doldur meýhançy doldurarys dakamy doldur Meýhançy öläp içjek ýakamy Doldur meýhançy bu bäş günlik ýalançy Derdim ýeňlesin diýip girdim bu gün meýhana aýralyk ýadyma düşdi jahan dolar ýazhana Derdim ýeňlesin diýip girdim bu gün meýhana Aýralyk ýadyma düşdi jahan dolar ýazhana aaaa Gaýtalama: doldu...dowamy...
2 0 0

Gitara, Gowher tarapyndan, 04.03.2020 / 16:19 paýlaşyldy!
Aylanyp saz calyan koceme koce. Millet icre resderanlarda barlarda. Yok men mes bolamok al serap icip. Ya minnet cekemok ynjyk yarlardan. Men geday hic kime elim seremok. Men Huday hic kime edemok hokum. Yone men saz calyan yzyny uzman. Men saz calyan su dunyade parahat. Cal sazyny tarlaryny cepiklap. Cal sazyny payradyp goz yasyny. Goy ustunden gulubersin sopukler. Uns berme cal sazyny yaslygym. Millet serap suzyar s...dowamy...
6 2 1

Läläm, Arslanalayew tarapyndan, 04.03.2020 / 16:17 paýlaşyldy!
170
Läläm Gijem bolsa uçup geldim,   Seni küýsäp öýme, Läläm. Çekdi bahar Garaguma Ajaýyp bir gaýma Läläm. Senem bahar bilen deň-duş, Gollara gir, depeden aş. Tebigatyň özem serhoş, Maňa serhoş diýme, Läläm. Çomuç bardyr goşar ýaly, Köl bar suwa düşer ýaly. Ylla, älemgoşar ýaly Başyňdaky öýme Läläm.  Egniňdäki mawy atlaz, Asman kimin — epin tutmaz. Gün ynjytmaz, ýel ynjytmaz, Ýaşylbaş dek...dowamy...
2 0 0

cyn dost, Gowher tarapyndan, 04.03.2020 / 12:40 paýlaşyldy!
Icgin tanajak bol tirkesen cagyn. Gatnasyp cyn dostun dogandan beter. Hic dosta bilinmez barlygyn yogyn. Ilki cyn dost gazan as nandan beter. Cyn dost sarik at abrayna gysyna. Cyn dost hormat goyar geler gasyna. Cyn dost bagyt gusy tac et basyna. Cyn dost derdin anar lukmandan beter. Her basa bir olum birem ayralyk. Cyn dost kyn gununde gitmez sowrulyp. Cyn dost aybyn bolsa aydar dogrylyp. Cyn dost tenekardyr dermandan...dowamy...
5 0 4

owgan rowayaty, Gowher tarapyndan, 04.03.2020 / 10:54 paýlaşyldy!
Owgan topragyna ugranda yigit. Gyz gozi ownujak hunjuden doldy. Hoslasyk sozuni aydanda yigit. Uzak ayralygy yadyna saldy. Yigidin gidenine sekiz ay boldy. Gyz gownune basga bir hyyal geldi. Nace yyl gecsede belki dolanmaz. Oluligi diriligi bilinmez. Bir yyl gecdi gyzdan yeke hat geldi. Ol hat ilkinji hem sonky hat boldy. "Bagyslay ezizim bagyslay meni Garsy almak miyesser edenok seni. Yigit haty okap cete saylandy. B...dowamy...
11 3 3

Merjenim [Mukam Saparow], Arslanalayew tarapyndan, 03.03.2020 / 21:35 paýlaşyldy!
170
Merjenim Klasdaşym söýdüm seni söýdüm seni gel merjenim söýgüm üçin ýazýan şuny bagtym bol merjenim Söýgüm üçin ýazýan şuny bagtym bol merjenim Ezizim gözleriň gara ýüregime salma ýara merjenim gözleriň gara ýüregime salma ýara Eýle gyz derdime çäre dermanym bol merjenim heeeý beýle  derdime çäre dermanym bol merjenim Kalbymdaky owazym meň golumda  tarym sazym meň Bolgun  ýürek taýym meň ýürek taýym bol merjenim...dowamy...
5 0 2

Aytsam dilim, Gowher tarapyndan, 03.03.2020 / 21:19 paýlaşyldy!
Omur yoldasym sayladym, emma ykbal yatan eken. Sum ayralyk yas basyma, gussalaryn atan eken. Aytsam dilim aytmasam olum. Koyer janym bu yuregim. Yalnyz Alla ayan syrym. Soyen janym soyen janym. Bu durmusam mende sensiz. Gecer dogar ayym, gunsuz. Birden bildim galyp gulsuz. Gul diyenim tiken eken. Sana menzes yar tapsamam. Emma soygu hic tapmadym. Soragladym joralandan. Seni janym unutmadym. Bu dunyaden indi Allam. Su...dowamy...
14 7 8

Ýylgyraýyn diýseňiz okaň. DEGIŞME (arhiwdan), Nowcha tarapyndan, 02.03.2020 / 20:23 paýlaşyldy!
170
Adamlaň işini haýwanlar etse, Sygyr samalýoduň roluny tutsa, Geçiler güpürdeşip gulluga gitse, Goýunlar mäleşip galsa gerekdir. 3-nji jahan urşy başlansa, Öküz urşyň planyn düzse, Çekirtge dik durup plimýot atsa, Siňek katýuşa atsa gerekdir. Düýe emedekläp kerwene gitse, Eşek gorkusyna akopda ýatsa, Geçi ony görüp seržanda satsa, Seržant ony gübä bassa gerekdir. Kebelegiň teninde gyzyl gan bolsa, Aždarhaň depesinde haž...dowamy...
20 2 6

Synag, Mehri tarapyndan, 02.03.2020 / 18:45 paýlaşyldy!
Dostuna dosdugyn tanayyn diysen Dostune hem alyp daga gel, daga Sen daga cykanda ol tyrpyp gaytsa Senem yzy bilen togalanmaga Yekeje salym ikirjinlesen Sen-kemterrak dost Ikije dem salym ikirjinlesen Barrak dost Ucdem,dortdem,basdem Ondanam barrak Ondan beylesi hem Sona gorarak Kerim Gurbannepesow...dowamy...
4 0 2

Seni soydum, Mehri tarapyndan, 02.03.2020 / 17:49 paýlaşyldy!
Seni söýdüm. Söýüp bir gez beýgeldim. Seni söýdüm. Has giňedi bu dünýäm. Öz ýeňles gylygma gazaply boldum. Öz durmuş ornuma indi düşünýän. Adamlara has ynamly garadym Ýeňiş bilen tamam boldy gözlegim. Kyn pursatym medet berdi kalbyma, Jadyly däl — seniň ynsan gözleriň, «Kim men?» Jogap tapman şu günlere çen, Seni söýüp, kimdigimi bildim men, Ýeňil gopdum başyňdaky öýme dek, Diýdim: «Ejiz bu dünýäde söýmedi...dowamy...
22 3 7

"R"harpyny aýdyp bilmänim üçin.DEGIŞME, Nowcha tarapyndan, 02.03.2020 / 13:22 paýlaşyldy!
170
Maral bilen Maýa uruşypdylar, "R"harpyny aýdyp bilmänim üçin. "Hurma"diýenimde gülüşipdiler, "R"harpyny aýdyp bilmänim üçin. Arynyñ-deregne "Aýy"diýipdim, "R"harpyny aýdyp bilmänim üçin. Gurbandan gowuja şarpyk iýipdim, "R"harpyny aýdyp bilmänim üçin. Utanyp diýerdim Çynara,Çynaý, "R"harpyny aýdyp bilmänim üçin. Geçdi oña söýgim aýdylman gün,aý, "R"harpyny aýdyp bilmänim üçin. Hat-da söýgimdenem geçmeli boldum, "R"harp...dowamy...
24 3 8

G.Ezizowyň doglan gunune, Nowcha tarapyndan, 02.03.2020 / 13:17 paýlaşyldy!
170
Ezizow Dünýä baky gelipdir.. Ezizow ýaşaýar ýüreklermizde.." Diýilen setirler näçe gezekler, Bururum-burum kellä telim siňsede. Aňy çhatman, henizem nädürs sowalyň. Ençe gezek ýumagyny çözsede. Niçiksi ýürekkä, kül edip bilýän? Älemiň derdini, heňine goşup, Ýeke setirinde göterip gelýän, Şahyryň ömrini gysgaldyp bilýän? Ýok, Seni taryplap bilmerin nejis! (Tersine) Sen ondan müň esse entekler ejiz. Senin paşmadyk bet p...dowamy...
8 1 4

Gelende bardyr, Gurbangul tarapyndan, 29.02.2020 / 16:57 paýlaşyldy!
Günde yüz müñ göç hem bolsa ol dünyä Ol mukdar bu dünyä gelen-de bardyr Yüz müñ akmak bolup gitse rayyna Yüz müñ özün yola salanda bardyr Seyran etseñ bu dünyäniñ dört burçun Garyshypdyr halal,haram,arwah,jyn Nijeler tämizläp yol giderler çyn Nije yüz müñ gümra bolan-da bardyr Magtymguly Pyragy...dowamy...
6 0 3

Gawanýan, Nowcha tarapyndan, 29.02.2020 / 09:02 paýlaşyldy!
170
Durmyşyň ajaýyp gijesin ýatlap, Her gun seni diňe, duýşumde görýan, Gozim açyp göz aýlasam her ýana, Diňe men, sen diýip gawanyp ölýän Gawanýan seni men, ähli ýerde-de Hatda öz özimden,gawanyp öljek Heýde beýle-de ,bir söýgi bolarmy Gyz ýigit uçin,ol gawanyp ýörjek Aý,bilemok mena däli koňlimiň Name islap, name islemeýanni Ýekeje bir zady, anyk aýdaýyn Yuregim özgani, islemeýanni Sen diýip tuk,tuk edýar meň ýuregi...dowamy...
22 3 9

Bedene ýumurtgasynyň saglyk ähmiýeti, Arslan Alayew tarapyndan, 28.02.2020 / 21:00 paýlaşyldy!
170
Bedene ýumurtgasynyň saglyk ähmiýeti. Berkarar döwletimizde ähli ugurlar bilen bir hatarda oba hojalygy, şol sanda maldarçylyk we guşçylyk ýokary depginler bilen ösýär. Ýurdumyzda towuk, bedene, käkilik ýetişdirmäge, olardan etdir ýumurtga almaga aýratyn üns berilýär. Şol önümleriň içinde beden ýumurtgasy aýratyn tapawutlanýar. Bedene ýumurtgasy ol örän ähmiýetli, ýokary kaloriýaly berhizlik iýmitdir. Ol aýratynam ýaş...dowamy...
9 1 1

Men näme üçin GÜNÀKÀR, Perhat Sabirovv tarapyndan, 28.02.2020 / 20:51 paýlaşyldy!
170
Men hiçzat edemog-a.. Näme üçin günäkär bolýan? -Allah Tagalla meni ýaradypdyr. Oña şükür edýärin. Ýöne meni näme üçin jähenneme taşlaýar.. Meniñ Allah Tagalla näme ýamanlygym bar, men hiçzat edemoga.. - Hiçzat etmeýänligiñ üçin seni jezalandyrýar - Nädip? - Sen sürüjimi? Ulag sürüp bilýärmiñ? - Hawa, sürüjilik şahadatnamam bar.. - Sürüjiniñ işi näme? ýoly yzarlamak.. ýol çepe aýlansa ulagy çepe gönükdirmeli, ýol saga...dowamy...
13 2 2

Taksida (bolan waka) Awtory:Nowça, Nowcha tarapyndan, 26.02.2020 / 23:39 paýlaşyldy!
170
Öyden işe gijiräk cykanlygym sebäpli, awtobusa garasyp durman taksa el galdyrdym. Bir taksi durdy, icinde surujiden basga öñki salonda bir ýolagçy oturanlygy sebäpli men yzky salona munmelidim, gapyny açyp gitmeli salgymy aytdym, şol wagt suruji telefonda gepleşip otyrdy, ol maña şol sebäpli kellesini egip bolyar akiderin diyip yşarat etdi. Men mundim we biz yola duşdik. Bir catryk yoredik welin öñunde oturan müşderi dura...dowamy...
15 3 4

Gülnar Geldimyradowa, Gulnara tarapyndan, 26.02.2020 / 19:21 paýlaşyldy!
Sen gitdiň, şemlerem durkun ýitirdi, Gelmediň, garaşdym gideliň bäri. Indi öňküler deý ýazamok goşgy, Ýalňyzlyga dözendigňi bilýäňmi! Seniň ýollaryňa intizar gözler Garaşypdy aýtmak üçin syryny. Senden özgelere dözmedim men-ä Gursakda çaň basyp giden syrymy. Bilýän, köp täzelik toplansyň maňa, Ýellerden, güllerden habar ugratgyn. Ne-hä seň özüň bar, ne-de ses-selem, Aýt, sen arzuwlarmy nirä ugratdyň?!...dowamy...
11 3 1

Döwrangeldi Gaýypgulyýew, Gulnara tarapyndan, 26.02.2020 / 19:11 paýlaşyldy!
Bu kakabaş serimde Besledim hyýaly men. Nokatsyz eserimde Jemlenmedik many men. Ýigitligiň ot-howry Gapyl eýledi böwri. O ýalňyşmy, bu dogry? Parhyn bilmez ýaly men. Ne bir beýni, ne ýürek... Ýa özümden ýok derek?! Bir seretseň, boş çelek, Bir seretseň, doly men. Diri diýsem, ýok janym. (Ahmyr eýle, ýak janyň). Serenjamly bakjanyň Miwe bermez bagy men....dowamy...
5 0 0

Perhat Sabirovv - dan Manyly Sözler No_4, Perhat Sabirovv tarapyndan, 26.02.2020 / 14:44 paýlaşyldy!
170
1. Hiç haçan seniñ üçin hemmezada taýyn bolan adamyñ göwnüne degme... 2. Adamlar śeýledir, Seniñ ýeriñi dolduryp biljek birini tapsalar, Seni unudarlar. 3. Men diñe göwnũme ýaraýan adamlar bilen gatnaśýan, olaryñ puly, ýüz keśbi meni gyzyklandyranok... 4. Asla gyzyñ we awtobusyñ yzynda ylgama??? - Hemiŝe indikisi geler... 5. Bagtly bolmak isleýàñmi? Onda hiç kimden hiç zada garaŝma!!! 6. "Bagyŝla" sözüni köplenç gün...dowamy...
21 2 8

Umumy: 465
<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 24 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Degişmeler
Gutlaglar
Tanyşlyk
Kömek Gerek
Durmuşy wakalar
Oýlanmalar ummany
Goşgular (1)
Goşgular (2)
Saglyk
Ulanyjylaryň saýty
Programmirleme dilleri
Pully hyzmat we teklipler
Söwda satyk
Taze tehnologiyalar
Türkmen aydym saz sungaty
Sayt tazelikleri
Sayt hakynda
Aydymlar

Library Map
Turkmen halk ertekileri

Maglumat goşmak
-näme üçin postda Polisyaň ýanyndan ýuwaşlyk bilen geçmeli?! - sebäbi Polisyalar çaga ýaly, birden köçä tarap ylgamaklary mümkin.
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN