Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Bir gün beýlekiler ýaly däldigime düşünersiň, emma ol wagt sen meniň üçin beýlekiler ýaly bolarsyň!! by: Betje.
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde

Deiňe agzalar üçin!

Maglumat goşmak
Menem söýgi isleýän, söýýän adamym eli bilen ýüzümi tutsa, saçlarymy sypalasa we ähli bergilerimi töläp berse...
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN