birzady berk belle hic ejizleme,elindakini alsalaram manlayyndakyny alyp bilmezler...buuu S.Amannazarow
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 10 Myhman: 5

Forum | Gürrüňdeşlik | Aforizmler

Maslahat gerek
Teswirler:
#1
  Snickers [on]

 04.01.2022 / 17:03
Birinjidena awataryña gaýdyp eýle surat goýma Şu saytda, o surat dûzginlerimize garšy""duýduryş

2) Sen birinji(niyeti gara) dostuna akyl bermeli ekeniñ, sana dost diyyan bolsa aydanyñy h9kman ederdi. Eger etmese sen ondan daşlaşmalydyñ, we 2-nji dostuñy ýitirmezdiñ şonda.
Ýa-da
Gyzyñ oglan doganyna aýtmazdan gyzyñ özüne diýmelidiñ şol 1-nji dostuñ maksadyny, şonda hemä iki dostuñy ýitirmezdiñ hemem gyz size bolan sylaşyk hormat umuman, siziñ öñüñizde özüni ýagşylygyñyza ýagşylyk bergili duýardy özüni!

Ýokardaky hereketiñ çyndan hem bolmandyr
Üýt. Snickers (04.01.2022 / 17:04) [1]
#2
  Aymyrat [off]

 04.01.2022 / 18:48
Snickers agzanyň ýazgysy:
Birinjidena awataryña gaýdyp eýle surat goýma Şu saytda, o surat dûzginlerimize garšy""duýduryş

2) Sen birinji(niyeti gara) dostuna akyl bermeli ekeniñ, sana dost diyyan bolsa aydanyñy h9kman ederdi. Eger etmese sen ondan daşlaşmalydyñ, we 2-nji dostuñy ýitirmezdiñ şonda.
Ýa-da
Gyzyñ oglan doganyna aýtmazdan gyzyñ özüne diýmelidiñ şol 1-nji dostuñ maksadyny, şonda hemä iki dostuñy ýitirmezdiñ hemem gyz size bolan sylaşyk hormat umuman, siziñ öñüñizde özüni ýagşylygyñyza ýagşylyk bergili duýardy özüni!

Ýokardaky hereketiñ çyndan hem bolmandyr
Bolýa indikide goymaryn


Gyz ol oglana ýok diýip ýör bilýär nähili häsiýetlidiginem ýöne shol gyz aýtdy menden kömek sorady menem eden komegim shu ýokardakylar boldy
Ol ogalana hem dusundirim gaytam dusunmani gahary gelip s2dirsin diýip sogup goýdy
#3
  Lälijek bala [off]
 TeK pReNsEs
 07.01.2022 / 09:48
Yalnysh edipsiñ meñ pikirim sebabi adamlar diñe aldasañ halayarlar dogrucyl adamy hickim halanok sen sesiñi cykarmaly dal ekeniñ
#4
  DAYKO [off]

 07.01.2022 / 14:02
#3 haladym
#5
  DAYKO [off]

 07.01.2022 / 14:05
"meñ pikirim sebabi adamlar diñe aldasañ halayarlar dogrucyl adamy hickim halanok"
#6
  Alem [off]
 Ugur diňe talyplyga!
 07.01.2022 / 15:43
Gowy is edipsin aydyp. Yone adamlara dogry zady yuzine aytyan welin erbet bolyalar. Kemciligi ya basga zady yuzine aytsa gowy. Sen aydyp onarypsyn. Ol gyz dogany bar dostunam, aydanda hem sol oglan bilen gatnasyan bolsa ola bolmaya. Gaytam sen hakyky dost ekenin mana aytyan seyle zatlary diyip sen bilen gatnasmaly. Yone ol bolsa on bilen yakyn dost bolupdyr.
#7
  aLyM [on]

 09.01.2022 / 16:41
Gyz senden Kömek soran bolsa , Diýmeli ekeniň näme üçin , Jigiňden Kömek soraňokda , näme üçin Jigiňe Şunýaly Şunýlay diýip aýdaňokda Menden Kömek soraýaň? , Özem Ol Ony OÝNAP Taşlady Ol Ony beýtdi , Hemme zada Goşulsaň tagam seni bar dostuňam taşlap gider . Sen Karoçim bara Bir dostyň Bir dostyňy Öldürmäne Plan gurýanam bolsa , Sen goşulma . Herkim Özüne Jogap bersin diýip ýöne ýere diýenok Mekdepdäki Mugallymlaram
#8
  SAPALY [off]

 13.01.2022 / 14:56
[url=][/url]O GYZ SENI HALAPDYR OYTYAN GEL GEL SENDEN KOMEK SORAN BOLSA
Maglumatlar

Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика