Iň uly baýlyk abraýdyr.
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 8 Myhman: 3
Iceri gir Agza bol
Vip agzalar(0)
# Şu gün saýtymyzda 1 -sany agzamyzyň doglan güni !!!
PHOTO BloG
Doly gör
Bölümler

Mowzuklar
Soňkylar | Gürrüňdeşlik | Umumy bölüm | Jemgyýet we ynsan | Sungat älemi | Internet we programmirleme | Internet biznes | Kompiýuter we tehnika | Telefon we operatorlar | Ylym-Bilim | Saýt barada | Hemmesi
19 ‒ Ýanwar

Böwrek keselleri
+1
18:40
Dürli sebäplere görä, böwregiň kadaly işleýşiniň bozulmagyndan döreýän keseller. Olaryn köp duş gelýänleri nefrit, piýelonefrit, gidronefroz ýaly kesellerdir. Olar böwrekde her dürli üýtgeşmeleri emele getirip, organizmde howply ýagdaýlary döredýär. Nefrit – böwregiň kapilýar ýumajyklarynyň çişmesinden emele gelýär. Infeksiýa we sowuklama keselleri (angina, grip we ş.m.) allergiýany döredýär. Bu bolsa nefritiň döremegin...
awtor: Gulli | teswirler: 2 | okaldy: 7
23 ‒ Ýanwar

SüwSe
+0
11:46
Bir Görsem ýerde ýatyr Gadymdan Gelen Süwse Jaýyň içi Ýada düşer Eliňe Alaňda Süwse Ýazmandyr Bu Barada Hiçkim Goşgy Ýazylmandyr Bu Barada Hiçhili Roman Ýöne arassaçylyk diýlende Ýada Düşer Birinji Süwse Ulananoklar Daşary Ýurt Muny Ulanýarys Biz Henizem Ony Ulanmagymyzyň Sebäbi Näme Ata-babadan Ýadygärlik Süwse [i]Bir seretdim Otagyma Hemme zatlar akan dökän Ejem Muny bilmäkä Arassalaýyn Ýekän-...
awtor: aLyM | teswirler: 0 | okaldy: 1
19 ‒ Ýanwar

Aritmiýa
+3
18:38
(grekçe a – ýoklugy anladýan ownuk bölek, rhytmos – ritm) — ýüregiň kadaly urşunyň bozulmagy. Dynç ýagdaýda ýürek her minutda 70-75 gezek ýygrylýar (urýar). Ýüregiň her ýygrylma sikli üç fazadan: ýüregiň kameralarynyň, garynjyklarynyň ýygrylmagyndan we ýüregiň umumy gowşamagyndan ybarat bolup, ýürek sikliniň wagty takmynan 0,8 sekunt dowam edýär. Munuň özi nerw we gumoral regulýasiýanyň täsiri astynda geçýär hem-de organi...
awtor: Gulli | teswirler: 3 | okaldy: 7
23 ‒ Ýanwar

Yone pikirime geldi.
+4
02:36
Ay bolyada durmus seyle nadeli. Ajyny suyji dey yudup gezmeli. Arkadan gurlenen yalan geplere. Ynanman ozuni gorap gezmeli....
awtor: PowerTwo | teswirler: 7 | okaldy: 13
23 ‒ Ýanwar

Senin ucin ozi bilyandir
+2
08:37
Soyan seni muny bilyan ozunem. Gaharlanma bir soz diysem sozume. Gozune seredip soygim aydyma. Bilmesiran bolma senem soydina. Janym gurban san senin sozune. Owadan gorkune gara gozune. Ayyrlyp bilemok senden asyla. Jadyladyn oytyan gara gozune....
awtor: PowerTwo | teswirler: 3 | okaldy: 7
19 ‒ Ýanwar

“Ýyldyz” myhmanhanasy
+1
18:44
Ýyldyz oteliTürkmen paýtagtynda nobatdaky kaşaň myhmanhana – “Ýyldyz” peýda boldy. Onuň daşky keşbi myhmanhananyň aýratynlygy bolup, belent bina öz görnüşi bilen asmana uçmakçy bolýan ägirt uly älem gämisini ýadyňa salýar. Bäş ýyldyzly “Ýyldyz” häzirki zaman, özboluşly myhmanhana toplumy bolup, onuň ýokary derejesi we wekilçilikli myhmanlary kabul etmegiň giň mümkinçilikleri iri syýasy, diplomatik, ykdysady we işewür mer...
awtor: Gulli | teswirler: 1 | okaldy: 6
11 ‒ Ýanwar

Agent_007'den ilkinji hoşlaşyk :|
+3
17:20
Salam hormatly saýt agzalary! Ine bu günem men bütin internet äleminden gitmegi ýüregime düwdim. Bu ýol ruhy we maddy tarapdan men üçin iň gowy ýol diýip umyt etýärin.. Göwniňize degen bolsam hemmäňizden ötünç soraýaryn! Wirtual älemde maňa bilmeýänlerimi öwredeniňiz üçin hemmäňize minnetdarlygymy bildirýärin! Bu gün bolsa men kimiň dost kimiň duşmanlygyny aňyp ýetdim.. [b]We esasanam "EzberEller Web developer group"a u...
awtor: Agent_007 | teswirler: 9 | okaldy: 24
19 ‒ Ýanwar

Käşirli keks
+3
18:49
Içindäkiler — Käşirli keks taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary 2 ýumurtga 1 stakan şeker 1 stakan un 2 sany käşir 1 paket wanilin 1 paket gabardyjy paraşok 5 gram kakao 40 gram şokolad 30 gram suýuk ýag Taýynlanyşy / bişirilişi Ýumurtga bilen şekeri bir gapda köpürjükledip garmaly. Mikser bilen garsa hem bolýar. Wanilin, gabardyjy, kakao we uny goşup ýene garmaly Käşiri syhahdan ýa-da kombaýndan geçirip hamyra goşmaly...
awtor: Gulli | teswirler: 3 | okaldy: 9
21 ‒ Ýanwar

Uzak yasha Aklm!
+5
19:05
Yhm yhm . Emine doganjygym uzak yasha doglan gunun gutly bolsun tuys yurekden gutlayaryn. jan-saglyk at-abyray dileyan!Mydama soyup hem soyulip yasha bagytly gyzlan arasynda bol! Iyiki dogdun Emine, neden dogdun Emine bashima bela oldun neden dogdun Emine:lol: goshgam duzjekdim sana gezek galanda ylham joshmady sorry:D...
awtor: BTS V ARMY M | teswirler: 4 | okaldy: 13
18 ‒ Ýanwar

Süýtli salepli doňdyrma
+2
12:19
Içindäkiler — Süýtli salepli doňdyrma taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary •1 litr süýt •10 gram salep •1 stakan şeker •2 paket wanilin (islege görä) Taýynlanyşy / bişirilişi 1.Süýdi bir gapda gaýnatmaly. Çukur gap bolsa has gowy çünki doňdyrmanyň göwrümi 2-3 esse bolýar. 2.Salep bilen 1 nahar çemçesi şekeri bir gapda garmaly. Salep tozaňy ownyk bolany üçin tozap gitmez ýaly garmaly. Garylan şekerli selebi azajýkdan süý...
awtor: Gulli | teswirler: 2 | okaldy: 7
07 ‒ Dekabr

Söhbet Döwletow ,,Söýgi oýunynda mydam utuldym.''
+9
16:08
Gutlaýan! Başardyň, ýalňyz goýmagy, Senem menden hem söýgimden gutuldyň. Hem aglan men hem-de ýitiren hem men, Söýgi oýunynda mydam utuldym. Sen ýalňyz ýürekde açylan güldiň, Seniň gara gözleriňde tutuldym. Mensizlik sowgadym, al indi gülgin, Onsuz, men söýgide mydam utuldym. ,,Ýar, ýar’’ diýip, kän arzuwlar edipdim, ,,Söýgi’’ atly ýalan duýga satyldym. Kyn günümde ýeke goýup gidipdiň, Men ýalan duýgyda mydam utuldym....
awtor: Mr-Pro | teswirler: 12 | okaldy: 28
20 ‒ Ýanwar

Tanyş
+10
03:03
Öñe gitdigimce bagtly yeñiş Arkamda köpelyar gybatly geñeş Iñ gynayan yerim bolyan zatlara Şol adamlañ maña sesleri tanyş...
awtor: Lälijek bala | teswirler: 6 | okaldy: 24
13 ‒ Ýanwar

Bolsun
+11
15:09
Yalan dosta bermejek bol syryñy Dostuñ dosty bardyr muny berk belle Hic hacan namarda serme eliñi Namartlar azalsyn cyn dostuñ bolsun Gulersiñ bir gun aglarsyñ bir gun Aglandan kop bolar gulen dostlaryñ Yeke galsañ dert tumlukde tumlenip Gapyñ kakyp geljek cyn dostuñ bolsun...
awtor: Lälijek bala | teswirler: 14 | okaldy: 25
19 ‒ Ýanwar

Inwaginasiýa
+0
18:36
Inwaginasiýa (latyn. in – içine we vagina – gyn, barda) – 1) embriologiýada – pökgerme, gastrulýasiýanyň bir usuly bolup, munda duwençegiň diwarjygyň bir bölegi onuň iç boşlugyna tarap pökgerip, içki “gatjagazyny” – ilkinji entodermany emele getirýär; 2) Medisina praktikasynda – ýokarky içegeleriň özüniň aşakdaky bölekleri bilen çolaşmagy zerarly, içegäniň dykyn alyp, iç ýöremezligiň bir formasy. Bu ýagdaý aglaba çagalard...
awtor: Gulli | teswirler: 0 | okaldy: 4
18 ‒ Ýanwar

Ýagýar ýagyş
+1
12:39
Sensizlikde gijeler,göz ýaşa dolýar dideler . Ýaraly ýalňyz ýüregim,ne bilner,ne ideler. Ýagyş ýagýar ýene-de ,ýene duýgym güýjeler. Bu gün batga bulanypdyr saňa barýan ýodalar . Ýagýar ýagyş Aglaýar agymy biraz ýeňletmek üçin Ýagýar ýagyş Aňmaýar ahymy Aýym duýmaýar nüçin Ýagýar ýagyş Baglaýar meni dünýäsine alyp gitmek üçin Ýagýar ýagyş Bir sebäp ol seni baky unutmak üçin Aglaýar-aglaýar bulut,göýä göz ýaşym bo...
awtor: Gulli | teswirler: 0 | okaldy: 5
18 ‒ Ýanwar

Gullyk
+0
12:26
Ili ýakyp bilmez ýanmadyk adam Bilýän kynçylygam görmeli hökman Ene-atañ gadyrny bilmegiñ üçin Olardan uzakda bolmaly hökman Gullyk-biziñ üçin iki ýyl synag $ol synagdan abraýly geçmeli Serkerdäñden aljak bolmaly sylag Ýaltalykdan, ýaltalardan gaçmaly Gullyk ejizleri halaýan däldir Dogumly bolmaly türkmen esgeri Watany söýmeli ýüregiñ bilen Gerek bolsa bag$ etmeli bu seri Dillerde dessanym Türkmenistanym Saña iki ýyl d...
awtor: Gulli | teswirler: 0 | okaldy: 5
18 ‒ Ýanwar

Işlekli
+0
12:21
Içindäkiler — Işlekli taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary •2 nahar çemçe gatyk •50gr mesge •1.5 bulgur ýyly suw •4.5 bulgur un •1 çay cemçe duz Iç harjy üçin: •350 gr goýun ýa-da sygyr eti (jylka) •150gr guýryk ya-da iç ýagy •1 sany uly sogan •1 sany orta boy kartoşka •Ýarty bulgar burç •1 sany pamidor •Duz •Gara burç •Ýarty bulgurdan koprak suw Taýynlanyşy / bişirilişi 1.Hamyryny taýynlamaly. Bir uly jama mesgani, gat...
awtor: Gulli | teswirler: 0 | okaldy: 4
18 ‒ Ýanwar

Seni ýatlasam
+0
12:13
Ilkinji söýgimi salsam ýadyma Ten däl ýürek ýanýar yşgyň odyna Ýanýan diýsem kimler ýeter dadyma Men ýadadym,sen söýgiden ýadama Ynamym peselýär ähli adama Seni ýatlasam Bir ömür ,bir ölim ýetse bir başa Çyn söýgi ,päk söýgi ýetmez her başa Besdir doýdum senden git menden daşa Nirde ýaşasaňam şol ýerde ýaşa Başgaň gujagynda del ýerde ýaşa Didelerim dolýar ajy göz ýaşa Seni ýatlasam Indi eden işleň puçdugyn bilgin Et...
awtor: Gulli | teswirler: 0 | okaldy: 4
18 ‒ Ýanwar

Bol ömürlik ýoldaşym
+1
12:11
Sen maňa däli diýme durmuşyň özi däli Hiç gözeli söýmedim men bir seni söýşüm ýaly Bir-birege göwün berip saýladyk biz bir ýaly Klasdaşym göwün hoşum bol ömürlik ýoldaşym Seniň gara gözleriň aldy elden erkimi Saňa ýüpsüz baglandym men synlap gözel görküňi Söýgi ýakyp ýürekleri mežnun etdi gör kimi Klasdaşym göwün hoşum bol ömürlik ýoldaşym Bu durmuşyň ýolllarynda uçurym kän böwet kän Bu durmuşda ýalandan seni söý...
awtor: Gulli | teswirler: 0 | okaldy: 5
18 ‒ Ýanwar

Iliñ çagasy
+1
12:00
ILIÑ ÇAGASY "Illeriñ çagasy bela ýaly-la" Diýip gyjyndyrdyň, okatdyň eje. Bäsdeş edip illeň çagalaryna, Ejiz yüregmizi beketdiň eje. "Illeň çagasyndan kem galmaly" diýip Okadyk, öwrendik, gaýtdyk şähere Dynçja uklaýarka iliň çagasy Şygyr çyrşap yetdik her bir sähere. "Iliň çagasyndan kem galmaly" diýip Giň şäherden işem tapyndyk, şükür. Kän öňe ozsak-da "garşydaşlardan" Käte yüwürdyärin kalbymda pikir. Eje seniň diýýä...
awtor: Aynajan | teswirler: 0 | okaldy: 5
Umumy: 896
1 2 3 ... 45 >>

Forum Map
Aforizmler
Sport älemi
Nutuklar
Nakyllar
Matallar
Talyplar w okuwcylar
Dashary yurt dilleri
Ylym-Bilimde osüşlikler
Kitaphana
Zenanlar bölümi
Saglyk
Aşpezlik syrlary
Internet resurslar
Sayt döretmekde komek
Programmirleme dilleri barada
Pulluk hyzmatlar we teklipler
Taze tehnalogiyalar
Telefonyn görnüşleri
Mobil operatorlar
Dünýa tazelikleri
Goşgular dünyäsi (1)
Goşgular dünyäsi (2)
Goşgular dünyäsi (3)
Awto älemi
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Degishmeler älemi
Oyunlar,tetler,soraglar
Gutlaglar we dilegler
Agzalardan Interwyu
Jahan kino sungaty
Turkmen aydy sungaty
Jahan aydym sungaty
Saýt hakynda
Sayt tazelikleri
Ortaça
Teklipler

Library Map

Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика